Voor iedere locatie een RI&E?

RI&E per locatie

Wanneer een bedrijf meer locaties heeft, moet dan voor alle locaties een RI&E worden uitgevoerd? Deze vraag wordt met enige regelmaat gesteld aan de redactie van de IMA.

Een van de belangrijkste eisen die aan een RI&E worden gesteld, is dat de RI&E volledig is. Wanneer we dit letterlijk nemen, betekent dit dat inderdaad voor alle locaties een (aparte)  RI&E moet worden uitgevoerd. Immers volledig is volledig en niet alle locaties minus enkele.

Risicofactoren per locatie

Een veel geuite opvatting is dat bij een bedrijf met een groot aantal nagenoeg identieke  filialen de aanpak is dat naar de hoofdvestiging wordt gekeken en slechts enkele filialen. Slechts enkele omdat men ervan uit gaat dat de risico’s in de niet bekeken filialen gelijk zijn aan die in de wel bekeken filialen. Maar feitelijk is daarmee de RI&E niet volledig. Op elke locatie kunnen toch andere risicofactoren aanwezig zijn, die in de wel bekeken filialen niet aanwezig waren. Wanneer er dan toch een ongeval plaatsvindt op zo’n niet bekeken locatie, komt men met deze aanpak niet weg.

Risico van de branche-RI&E

De boven beschreven aanpak vertoont een zekere parallel met de branche-RI&E’s. Daarbij gaat men uit van de grootste gemeenschappelijke risico’s in verschillende bedrijven in de branche en stelt dan dat als men de branche-RI&E uitvoert, men alle risico’s heeft gezien. Hierbij gaat men voorbij aan het feit dat binnen elk bedrijf de situatie toch net even anders kan liggen. Het uitvoeren van een RI&E is maatwerk en geen confectie.  Zo werd laatst binnen een bedrijf met een getoetste RI&E waarbij het branche-instrument gebruikt was een gigantische hoeveelheid licht-ontvlambare stoffen in de productiehal aangetroffen als voorraad. In de branche-RI&E werd het onderwerp gevaarlijke stoffen helemaal niet gekenmerkt als zogenaamd prioritair risico, omdat de meeste bedrijven in deze branche nauwelijks gevaarlijke stoffen in huis hadden, anders dan de bekende schoonmaakmiddelen en de jerrycans irriterende stoffen voor de vaatwasmachine in de bedrijfskantine. Met het klakkeloos toepassen van de branche-RI&E was deze afwijkende situatie met zeer veel licht-ontvlambare stoffen niet opgemerkt. De aandacht was geheel gegaan naar machines, fysieke belasting en kantoorwerk.

Een praktische aanpak

Een bedrijf met meerdere locaties  zou op de volgende praktische manier een RI&E kunnen uitvoeren.

Alle locaties van een bedrijf worden in drie grootteklassen verdeeld:

  • de zeer grote
  • de midden categorie en
  • de kleine

De aanpak is dan dat alle grote locaties worden bezocht, een belangrijk deel van de middencategorie en een klein aantal van de kleine locaties.

Een uit de middencategorie locaties samengestelde brede RI&E-rapportage wordt vervolgens gestuurd naar de managers van de nog niet bezochte middenlocaties met het verzoek deze door te lopen en aan te passen op hun eigen situatie. Steekproefsgewijs worden daarna enkele van die middenlocaties bezocht om te verifiëren dat dit goed gedaan is.

Model-RI&E voor kleine locaties

Eenzelfde werkwijze kan ook gelden voor de (identieke) kleine locaties. Op basis van de RI&E-bezoeken van enkele bezochte kleine locaties wordt een model-RI&E samengesteld die dekkend is voor die kleine locaties. Dit RI&E rapport wordt onder ca. 10 nog niet bezochte kleine locaties uitgezet. De managers moeten deze aanpassen naar hun eigen situatie. Vervolgens worden verificatiebezoeken gebracht aan die locaties. Op basis van de bevindingen wordt de model-RI&E aangepast. Vervolgens wordt deze gestuurd naar de overige nog niet bezochte kleine locaties met wederom het verzoek aan de managers aldaar deze op hun eigen specifieke situatie aan te passen.

Daarna worden gefaseerd in de tijd ook aan de in dit traject nog niet bezochte locaties (midden en klein) bezoeken gebracht met gebruik making van het geleerde bij de vorige locaties.

Dus volledig blijft volledig, dus in de tijd gefaseerd moeten feitelijk alle locaties bezocht worden. Maar door deze aanpak kan in de tijd geprioriteerd worden.

Verdieping per onderwerp

In deze zin lijkt de aanpak dus op die waarbij tijdens een brede RI&E geconstateerd wordt dat bepaalde thema’s nader moeten worden bekeken. Deze worden dan tijdens de algemene RI&E geparkeerd en er wordt een verdiepend onderzoek aanbevolen. Deze verdiepende onderwerp-gerichte-RI&E vindt veelal pas plaats nadat de algemene RI&E is afgerond. Ook hier gaat het om een praktische fasering in de tijd. Dit omdat nu eenmaal niet alles tegelijk kan en kosten en moeite soms in de tijd gespreid moeten worden.

 

Wim van Alphen

Ga terug naar home