De nieuwe Arbowet

21/08/2017
De nieuwe Arbowet

Met de wijziging in de Arbowet komt er meer aandacht voor preventie en de rol van de bedrijfsarts verandert. In de IMA zijn toetsingscriteria in Modules 1 Arbobeleid en K1 Arbobeleid en ziekteverzuim aangepast.
Hieronder de wijzigingen in de Arbowet die in de genoemde modules zijn verwerkt.

  • Open spreekuur: Iedere werknemer heeft het recht een bedrijfsarts te consulteren over individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Met de nieuwe Arbowet is de werkgever verplicht werknemers actief te wijzen op dit recht. Dit spreekuur is anoniem en de werkgever ontvangt hiervan geen terugkoppeling. Het is van belang dat de preventiemedewerker hiervan op de hoogte is en werknemers hierop wijst.
  • Second opinion: Een werknemer heeft het recht om een andere bedrijfsarts te raadplegen indien hij of zij twijfelt over het advies van de begeleidende bedrijfsarts. Het is van belang dat de preventiemedewerker hiervan op de hoogte is en werknemers hierop wijst.
  • Grotere medewerkersbetrokkenheid: De werknemersvertegenwoordiging (OR/PVT) verkrijgt instemmingsrecht bij de keuze voor de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.
  • Duidelijkere rol preventiemedewerker: De preventiemedewerker krijgt een meer duidelijke rol in de organisatie. Dit betreft het nauwer samenwerken met de bedrijfsarts(en) gekoppeld aan het open spreekuur en de second opinion. De bedrijfsarts iedere werkplek kunnen bezoeken om zo het bedrijf beter te leren kennen. Dit geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk. 
  • De Arbowet stelt per 1 juli 2017 het hebben van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverlener verplicht. Dit wordt het ‘basiscontract’ genoemd. Hierin moeten de minimale afspraken over de dienstverlening worden vastgelegd. Het minimum vereiste is dat er gebruik gemaakt wordt van een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers, eventuele aanstellingskeuringen en eventuele arbeidsgezondheidskundige onderzoeken. Ook kan het bedrijf de bedrijfsarts via de arbodienst inhuren.
  • De bedrijfsarts krijgt op zijn beurt per 1 juli 2017 de mogelijkheid om iedere werkplek te kunnen bezoeken. Andere aanpassingen betreffen melden van beroepsziekten en instellen van een klachtenprocedure. Het signaleren en melden van beroepsziekten was al een taak van de bedrijfsarts. Het basiscontract stelt nu dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden. Iedere bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen. Dit geldt vanaf nu voor alle bedrijfsartsen, ook als zij niet werkzaam zijn bij een gecertificeerde arbodienst en bijvoorbeeld werken als zelfstandig bedrijfsarts.

De Arbowet wijzingen die ingaan per 1 juli 2017 kent een overgangsperiode. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten. Alle nieuwe contracten moeten per 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke vereisten.
 

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.