Arbocatalogus Waterschappen

De Arbocatalogus Waterschappen is sinds 2010 met een projectmatige aanpak tot stand gekomen dankzij een groot draagvlak binnen de sector waterschappen. Een begeleidingscommissie met daarin vertegenwoordigers van de waterschappen en het A&O-fonds Waterschappen, heeft het gehele project begeleid.

Acht deelcatalogi
Aanvankelijk zijn er vij prioritaire risico’s gekozen op basis van de expertisebeoordeling door de begeleidingscommissie en KAM-functionarissen, de analyse van ernstige ongevallen en het rapport van de Arbeidsinspectie 'Inspecties Buitendienst Overheden A866'. Het betreft

  • Publieksagressie
  • Besloten ruimten
  • Struikelen, uitglijden en vallen
  • Knellen, pletten en snijden
  • Biologische agentia

Psycho-sociale arbeidsbelasting is er in 2014 als zesde onderwerp bijgekomen en in 2015 wordt gewerkt aan Alleen werken en Explosieveiligheid. Deze twee deelcatalogi brengt het totaal op acht.

Praktische oplossingen
Elke deelcatalogus begint met een hoofdstuk over wet- en regelgeving, specifiek voor dat onderwerp. Kort, maar wel volledig. Dit hoofdstuk wordt in alle deelcatalogi afgesloten met een tabel waarin een integrale aanpak wordt beschreven. In één oogopslag zie je welke aanpak wordt voorgesteld en in welke paragraaf hierover meer informatie te vinden is. Daarna volgt, heel praktisch gericht, een oplossingenboek. Het oplossingenboek bestaat uit een hoofdstuk met preventieve maatregelen. Want wie wil nu niet voorkomen dat er risico’s ontstaan voor de medewerkers? Vervolgens is er een hoofdstuk over maatregelen die je kunt nemen als er al risico’s zijn.

Verbeterpunt
Jammer is dat de arbocatalogus wel eenvoudig voor iedereen beschikbaar is, maar niet interactief benaderbaar. Elk onderwerp staat in een apart boekje, door iedereen te openen als pdf of als wordbestand. Gericht zoeken op risico of onderwerp, zoals je in veel andere arbocatalogi ziet, is niet mogelijk.

Onbekend maakt onbemind
Veel sectoren hebben anno 2015 een arbocatalogus. Er zijn nu circa 160 (deel-)arbocatalogi online beschikbaar. Arbocatalogi zijn bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij hoe ze in de praktijk gezond en veilig werken kunnen bevorderen. Om kennis te ontsluiten dus. Toch weet niet iedereen even goed de weg te vinden naar deze kennisbronnen. Dat is jammer. De oplossingenboeken zijn opgesteld door werkgroepen, die bestonden uit OR- en KAM-functionarissen. Vervolgens zijn de oplossingenboeken tijdens landelijke werksessies besproken met een brede afvaardiging van de waterschappen. Een belangrijke inspiratiebron dus. Bovendien is het niet nodig om het wiel twee keer uit te vinden.

Aandacht voor implementatie
De sector waterschappen gaat met deze kennis aan de slag. Na de ontwikkelfase is voor het A&O-fonds Waterschappen de implementatie van de arbocatalogi in 2015 een speerpunt. Met acht deelcatalogi zijn de belangrijke arbeidsrisico’s afgedekt en behoort de sector tot de top van de sectoren met de meeste arbocatalogi. Maar een arbocatalogus moet meer zijn dan een document, vindt de sector waterschappen. Het moet in de praktijk gaan leven. Na de ontwikkelfase wordt daarom nu meer energie gestoken in het vertalen van de deelcatalogi naar de werkvloer, ook buiten de kring van KAM-professionals. Daarnaast moeten afspraken op de verschillende thema’s daadwerkelijk gaan leiden tot een veilige werkomgeving en gezond en veilig werkgedrag van medewerkers.

Hetty Vermeulen

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.