Praktische tips bij het maken van een RI&E

25/10/2015

In dit artikel enkele tips die handig kunnen zijn bij het maken van een RI&E.

1.    Ga na of er een eerdere RIE is en wat daarmee is gedaan
Altijd kijken naar de oude RI&E en bevragen wat er met de vorige RI&E is gedaan. Als er niets mee gedaan is, dan doorvragen waarom daar dan niets mee gedaan is en of de informatie die in de oude RI&E staat nog steeds actueel is of inmiddels verouderd is. Dit bepaalt of het zinvol is om opnieuw een RI&E op te stellen. Als er wel veel mee gedaan is, dan bevragen wat de aanleiding is om nu opnieuw een RI&E uit te voeren. Mogelijk zijn dat verhuisplannen, een nieuwe of sterk aangepaste machinelijn, een reorganisatie met veel andere functies, enz. Die informatie helpt om bij de nieuwe RI&E daarop te kunnen focussen.

2.    Plan en control cyclus
Ga na of er een plan en control cyclus aanwezig is binnen het bedrijf. Of vanuit de hoogste leiding van het bedrijf de afdelingshoofden of business unit managers periodiek op hun inzet op arbogebied bevraagd worden. Of leidinggevenden aan het hoogste gezag moeten rapporteren over het ziekteverzuim binnen hun afdeling, het aantal meldingen van incidenten, het aantal incidenten, de voortgang in de uitvoering van het plan van aanpak van de vorige RI&E, enz.

Zo’n goede verantwoordelijkheidsstelling vormt eigenlijk het fundament van een goed arbobeleid. Als die verantwoordelijkheidsstelling er niet is, of er wel is maar niet vanuit de hoogste leiding van het bedrijf actief wordt toegepast, dan kan beter dat aan de orde worden gesteld dan klakkeloos weer een RI&E opstellen. Het gaat immers om het doel iets te bereiken en niet om een middel aan te reiken waar niets mee gebeurt. De kans is dan groot dat bij de nieuwe RI&E weer veel van dezelfde constateringen worden gedaan als bij de vorige RI&E.

3. Oriëntatie vooraf
Zeer handig is het om voorafgaande aan het uitvoeren van de RI&E goed kennis te nemen van de gevaren en risico’s die in die branche en dat bedrijf kunnen voorkomen. Soms zijn dat zeer specialistische zaken. Als de uitvoerder van de RI&E daar geen weet van heeft, zal hij deze tijdens de rondgang door het bedrijf waarschijnlijk ook niet onderkennen en daarmee missen. Vooraf informatie verzamelen bijvoorbeeld over de branche door middel van het raadplegen van de branche-RIE en de arbocatalogus. Ook kan het zinvol zijn collega’s te raadplegen die al ervaring in die betreffende branche hebben. Als het om zeer specialistische activiteiten in een bedrijf gaat, kan het verstandig zijn die RI&E niet zelf uit te voeren, maar de opdracht terug te geven of daarvoor een ander aan te bevelen.

4.    Maak foto’s
Om meer redenen is het maken van foto’s zinvol bij het uitvoeren van de RI&E. Met foto’s kunnen situaties gemakkelijker geïllustreerd worden en is veel minder tekst nodig. Bovendien: foto’s overtuigen veel meer dan tekst.

Daarbij komt dat veel mensen visueel zijn ingesteld en de rapportages daardoor prettiger leesbaarder zijn. Nog een reden om foto’s te maken is dat zij prima geheugensteuntjes zijn. Veelal kunnen tijdens een rondgang door een bedrijf slechts beknopt aantekeningen worden gemaakt. Deze worden soms pas na enkele dagen of weken uitgewerkt. Foto’s in de volgorde van de rondgang kunnen dan zeer behulpzaam zijn: hoe zat het ook weer. Dit is in versterkte mate het geval wanneer er in korte tijd verschillende RI&E’s in meer bedrijven moeten worden uitgevoerd en deze pas later worden uitgewerkt.

Wim van Alphen

Zelf uw RI&E maken?

Bekijk de demo en probeer gratis twee modules van de IMA.